سازمان مديريت صنعتي نمايندگي آذربايجان

مشاوره، آموزش و تحقيق در زمينه مديريت

تمامی حقوق مادی و م معنوی این سایت نزد انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه صنعتی و خودروی تبریز محفوظ می باشد . اجرا، پشتیبانی ،طراحی شرکت صدر افزار